پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
644تامين اجتماعي0بالک - هيدروکينون - -1395/05/312640
644تامين اجتماعي70بالک - هيدروکينون - -1392/08/182400
644تامين اجتماعي70بالک - هيدروکينون - -1391/11/021440
644تامين اجتماعي70بالک - هيدروکينون - -1391/03/031100
644تامين اجتماعي70بالک - هيدروکينون - -1388/01/25550