جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
635تامين اجتماعي70بالک - اسيد هيدروکلريک - -1384/05/01100