جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
60080تامين اجتماعي70بالک - گليسرين فنيکه - -1395/05/312400
60080تامين اجتماعي70بالک - گليسرين فنيکه - -1392/08/181560
60080تامين اجتماعي70بالک - گليسرين فنيکه - -1391/03/03810