يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
600تامين اجتماعي70بالک - گليسرين ( گليسيرين ) - -1391/11/02120
600تامين اجتماعي70بالک - گليسرين ( گليسيرين ) - -1391/03/0360
600تامين اجتماعي70بالک - گليسرين ( گليسيرين ) - -1389/11/1780