دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
593تامين اجتماعي70بالک - ويوله دوژانسين - -1392/07/230
593تامين اجتماعي70بالک - ويوله دوژانسين - -1391/03/061200
593تامين اجتماعي70بالک - ويوله دوژانسين - -1389/11/11751