چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
563تامين اجتماعي70بالک - فرمالدئيد (فرمالين) - -1391/11/02120
563تامين اجتماعي70بالک - فرمالدئيد (فرمالين) - -1384/05/0110