دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
522تامين اجتماعي0بالک - اوسرين - -1395/05/31215
522تامين اجتماعي70بالک - اوسرين - -1391/11/02175
522تامين اجتماعي70بالک - اوسرين - -1391/03/0380
522تامين اجتماعي70بالک - اوسرين - -1389/11/1150