چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
522تامين اجتماعي70بالک - اوسرين - -1391/11/02175
522تامين اجتماعي70بالک - اوسرين - -1391/03/0380
522تامين اجتماعي70بالک - اوسرين - -1389/11/1150