دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
485تامين اجتماعي70بالک - يوزين - -1391/11/027200
485تامين اجتماعي70بالک - يوزين - -1391/03/065400
485تامين اجتماعي70بالک - يوزين - -1389/11/113630