دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
498تامين اجتماعي70بالک - اريترومايسين - -1392/08/1810752
498تامين اجتماعي70بالک - اريترومايسين - -1391/03/033600
498تامين اجتماعي70بالک - اريترومايسين - -1388/01/253416