شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
464تامين اجتماعي70بالک - ديترانول - -1391/11/0257600
464تامين اجتماعي70بالک - ديترانول - -1391/03/0642000
464تامين اجتماعي70بالک - ديترانول - -1389/11/1136300