دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
464تامين اجتماعي70بالک - ديترانول - -1391/11/0257600
464تامين اجتماعي70بالک - ديترانول - -1391/03/0642000
464تامين اجتماعي70بالک - ديترانول - -1389/11/1136300