سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
409تامين اجتماعي70بالک - دکستروز - -1391/11/03120
409تامين اجتماعي70بالک - دکستروز - -1384/05/0170