شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
409تامين اجتماعي70بالک - دکستروز - -1391/11/03120
409تامين اجتماعي70بالک - دکستروز - -1384/05/0170