سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
409تامين اجتماعي70بالک - دکستروز - -1391/11/03120
409تامين اجتماعي70بالک - دکستروز - -1384/05/0170