پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
359تامين اجتماعي70بالک - کوپر سولفات - -1391/03/06720
359تامين اجتماعي70بالک - کوپر سولفات - -1384/05/0140