چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
351تامين اجتماعي70بالک - کولوديون - -1391/11/02840
351تامين اجتماعي70بالک - کولوديون - -1391/03/03600
351تامين اجتماعي70بالک - کولوديون - -1389/11/11363