چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
351تامين اجتماعي70بالک - کولوديون - -1391/11/02840
351تامين اجتماعي70بالک - کولوديون - -1391/03/03600
351تامين اجتماعي70بالک - کولوديون - -1389/11/11363