دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
343تامين اجتماعي70بالک - کول تار - -1391/03/061450
343تامين اجتماعي70بالک - کول تار - -1389/11/111210