دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
311تامين اجتماعي0بالک - کليندامايسين فسفات - -1395/05/3122800
311تامين اجتماعي70بالک - کليندامايسين فسفات - -1393/07/1414400
311تامين اجتماعي70بالک - کليندامايسين فسفات - -1392/08/188880
311تامين اجتماعي70بالک - کليندامايسين فسفات - -1391/03/075600
311تامين اجتماعي70بالک - کليندامايسين فسفات - -1388/01/255600