جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
304تامين اجتماعي70بالک - اسيد سيتريک - -1391/11/02360
304تامين اجتماعي70بالک - اسيد سيتريک - -1385/12/26300