پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
221تامين اجتماعي70بالک - کاستر اويل (روغن کرچک) - -1391/03/06150
221تامين اجتماعي70بالک - کاستر اويل (روغن کرچک) - -1389/11/11137