چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
221تامين اجتماعي70بالک - کاستر اويل (روغن کرچک) - -1391/03/06150
221تامين اجتماعي70بالک - کاستر اويل (روغن کرچک) - -1389/11/11137