يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
203تامين اجتماعي70بالک - کامفور - -1391/03/06840
203تامين اجتماعي70بالک - کامفور - -1389/11/11605