يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
172تامين اجتماعي70بالک - اسيد بوريک (بوريک اسيد) - -1391/11/02840
172تامين اجتماعي70بالک - اسيد بوريک (بوريک اسيد) - -1391/03/03600
172تامين اجتماعي70بالک - اسيد بوريک (بوريک اسيد) - -1389/11/11484