جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
171تامين اجتماعي70بالک - بوراکس - -1391/03/06600
171تامين اجتماعي70بالک - بوراکس - -1389/11/11436