شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
146تامين اجتماعي70بالک - بنزيل بنزوات - -1391/11/021560
146تامين اجتماعي70بالک - بنزيل بنزوات - -1391/03/061080
146تامين اجتماعي70بالک - بنزيل بنزوات - -1389/11/11421