جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
146تامين اجتماعي70بالک - بنزيل بنزوات - -1391/11/021560
146تامين اجتماعي70بالک - بنزيل بنزوات - -1391/03/061080
146تامين اجتماعي70بالک - بنزيل بنزوات - -1389/11/11421