چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
142تامين اجتماعي70بالک - اسيد بنزوئيک (بنزوئيک اسيد) - -1391/11/02480
142تامين اجتماعي70بالک - اسيد بنزوئيک (بنزوئيک اسيد) - -1391/03/06360
142تامين اجتماعي70بالک - اسيد بنزوئيک (بنزوئيک اسيد) - -1389/11/11291