يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
140تامين اجتماعي70بالک - بنزالکونيوم کلرايد - -1385/12/261000