پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1974تامين اجتماعي70بالک - روغن بادام - bitter1392/10/11564
1974تامين اجتماعي70بالک - روغن بادام - bitter1387/02/0170