دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1974تامين اجتماعي70بالک - روغن بادام - bitter1392/10/11564
1974تامين اجتماعي70بالک - روغن بادام - bitter1387/02/0170