دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14تامين اجتماعي70بالک - استون - -1392/10/11192
14تامين اجتماعي70بالک - استون - -1389/11/1191