سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14تامين اجتماعي70بالک - استون - -1392/10/11192
14تامين اجتماعي70بالک - استون - -1389/11/1191