يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
60700تامين اجتماعي70بالک - اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) - -1392/07/231440
60700تامين اجتماعي70بالک - اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) - -1391/11/021440
60700تامين اجتماعي70بالک - اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) - -1391/03/03800