سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
60700تامين اجتماعي70بالک - اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) - -1392/07/231440
60700تامين اجتماعي70بالک - اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) - -1391/11/021440
60700تامين اجتماعي70بالک - اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) - -1391/03/03800