پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
44تامين اجتماعي70بالک - آلومينيوم کلرايد - -1392/08/181800
44تامين اجتماعي70بالک - آلومينيوم کلرايد - -1391/11/021200
44تامين اجتماعي70بالک - آلومينيوم کلرايد - -1391/03/03960
44تامين اجتماعي70بالک - آلومينيوم کلرايد - -1389/11/11581