يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13تامين اجتماعي70بالک - اسيد استيک - -1391/11/02600
13تامين اجتماعي70بالک - اسيد استيک - -1391/03/06360
13تامين اجتماعي70بالک - اسيد استيک - -1389/11/11279