چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13تامين اجتماعي70بالک - اسيد استيک - -1391/11/02600
13تامين اجتماعي70بالک - اسيد استيک - -1391/03/06360
13تامين اجتماعي70بالک - اسيد استيک - -1389/11/11279