چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8519تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پوزاکونازول - 40mg/ml1394/06/110
8519تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پوزاکونازول - 40mg/ml1393/03/2029000000
8519تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پوزاکونازول - 40mg/ml1392/07/0829924360