سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1085تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1394/06/23120000
1085تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1392/10/17100000
1085تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1392/08/2056000
1085تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1392/05/1342000
1085تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1391/09/2628000
1085تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1387/08/2120000