شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6072تامين اجتماعي70سوسپانسيون - فني توئين - 30mg/5ml 120ML1392/05/1936400
6072تامين اجتماعي70سوسپانسيون - فني توئين - 30mg/5ml 120ML1391/09/2626000
6072تامين اجتماعي70سوسپانسيون - فني توئين - 30mg/5ml 120ML1391/04/0320000