جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
965تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1393/07/0225000
965تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1392/05/1616900
965تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1391/09/2613000
965تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1390/08/089900