پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
964تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1393/07/0220000
964تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1392/05/1611700
964تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1391/09/269000
964تامين اجتماعي70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1390/08/086600