سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
882تامين اجتماعي0سوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1395/01/2840000
882تامين اجتماعي70سوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1393/07/0231000
882تامين اجتماعي70سوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1392/05/1330000
882تامين اجتماعي70سوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1391/09/2623500
882تامين اجتماعي70سوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1390/05/1116800