يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
844تامين اجتماعي0سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1395/05/1234000
844تامين اجتماعي70سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1393/07/0226000
844تامين اجتماعي70سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1392/05/1318000
844تامين اجتماعي70سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1391/06/2812000
844تامين اجتماعي70سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1390/05/119000