دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
657تامين اجتماعي0سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1395/05/1330000
657تامين اجتماعي70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1393/09/0527000
657تامين اجتماعي70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1392/09/0320000
657تامين اجتماعي70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1392/05/1316500
657تامين اجتماعي70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1391/06/2811000
657تامين اجتماعي70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1390/05/117800