پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
569تامين اجتماعي70سوسپانسيون - فورازوليدون - 50mg/15ml1392/05/1314000
569تامين اجتماعي70سوسپانسيون - فورازوليدون - 50mg/15ml1391/09/269500
569تامين اجتماعي70سوسپانسيون - فورازوليدون - 50mg/15ml1390/08/087100