دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
497تامين اجتماعي70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1393/06/1640000
497تامين اجتماعي70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1392/05/1339000
497تامين اجتماعي70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1391/09/2630000
497تامين اجتماعي70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1391/05/0827000
497تامين اجتماعي70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1390/08/0817000