يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
340تامين اجتماعي0سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1395/05/1230000
340تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1393/09/0522000
340تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1392/05/1318000
340تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1391/09/2612000
340تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1391/05/2110000
340تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1390/05/118400