سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
340تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1393/09/0522000
340تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1392/05/1318000
340تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1391/09/2612000
340تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1391/05/2110000
340تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1390/05/118400