چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2206تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1394/07/2672000
2206تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1394/02/2860000
2206تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1394/02/2360000
2206تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1392/05/1351000
2206تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1391/09/2639500
2206تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1390/08/0833000